A labor célja

„A BERZSENYI DÁNIEL EVANGÉLIKUS LÍCEUM ÉS PARTNERISKOLÁI TERMÉSZETTUDOMÁNYOS OKTATÁSÁNAK FEJLESZTÉSE” (Öveges program) nevű projekt szakmai tevékenysége a 2013-2014. tanévben kezdődött Sopronban.

Az Öveges program új fejezetet nyitott a Líceum természettudományos tantárgyainak oktatásában. A projekt lehetőségeit kihasználva a BDEG tanárai szakmai-módszertani anyagokat: tanári és tanulói segédleteket, munkafüzeteket és feladatlapokat dolgoztak ki, amelyek felhasználásával kísérleteken alapulva sajátíthatják el a követelményeket a BDEG természettudományos tárgyak iránt érdeklődő diákjai. A 9. és 10. évfolyamok biológia-kémia modulóráin, a 11. és 12. évfolyamok kémia, fizika és biológia fakultációs óráin összesen mintegy 200 líceumi tanuló kísérletezik óráról órára a gimnázium volt diákjáról elnevezett GOMBOCZ ENDRE TERMÉSZETTUDOMÁNYI LABORATÓRIUMBAN.

A líceumi diákok laboróráival párhuzamosan 2013 októberében megindultak a BDEG 11 PARTNERISKOLÁJA kijelölt tanulócsoportjaival a természettudományos tantárgyak, a kémia, fizika, biológia, földrajz és a természetismeret tömbösített laborórái, melyek segédanyagait a BDEG és Partneriskolái tanárai dolgozták ki. Az Öveges projekt 2014 novemberéig tartó működési időszaka alatt a Líceum 11 általános iskolai Partneriskolájából 2031 tanuló 515 tömbösített laborórán vett részt, ahol az epochális oktatás elvei szerint vezették az órákat a labortanárok. A LÍCEUMI ÖVEGES PROJEKTBEN jellegzetes programcsomagok is készültek.

Közülük országosan is ismertté váltak az alábbiak:

- OKTATÁSI HÍD programcsomag, mely az általános iskolai 1-4. évfolyamok számára nyújt lehetőséget a környezetismeret tantárgy egyes témáinak kísérleteken alapuló tanítására.

- HUMÁN – TERMÉSZETTUDOMÁNYOS kapcsolatok programcsomag, mely a tanulói kísérleteken, kutatásokon alapuló szakmai idegen nyelvű prezentációk, valamint a BIBLAB (bibliai történetek a laborban) laboróráin bizonyítja a humán- és a természettudományos műveltség egységét.

- A laBORShow programcsomag, mely érdekes, látványos kísérletek bemutatásával kívánja elfogadtatni a természettudományos ismeretek mindennapi életben betöltött szerepét, másrészt biztosítja a programban részt vevő kémia és fizika fakultációs tanulók számos készségének kialakulását, fejlődését.

- SOPRON és KÖRNYÉKE TERMÉSZETI ÉRTÉKEINEK MEGISMERÉSE programcsomag, mely környezetünk páratlan természeti szépségének gyakorlati bemutatásán és az ismeretek tananyagba való beépítési lehetőségén kívül az egészséges életmód kialakításának igényét, a szabadidő hasznos eltöltését, a baráti- közösségi kapcsolatok fejlesztését is szolgálja.

A projekt működési időszakának lejárta után a FENNTARTÁSI IDŐSZAK 2014 decemberében kezdődött el. A működési időszakban beindított programok kivétel nélkül folytatódnak, sőt, a tapasztalatok beépítésével bővülnek, fejlődnek! Partneriskoláinkból a fenntartási időszak végéig évente 600-700 általános iskolai tanuló 150 tömbösített laborórán tevékenykedik a laborban.

A Líceum diákjai valamennyi kémia modul- és fakultációs órán, a fizika fakultációs órák ~ 50%-án, a biológia fakultációs órák ~ 30%-án kísérleteznek, de a speciális programok révén az iskola nem kifejezetten természettudományos érdeklődésű tanulói is betekintést kapnak a laborórák élményeibe. A projekt beindításától kezdve a „laborprogram” keretében számos szakmai rendezvényt tartottunk tanítványainknak és külsős diákoknak is, valamint több továbbképzést és konferenciát szerveztünk pedagógusok számára. Az első „laboros” fakultációs csoportunk diákjainak eredményes emelt szintű érettségi vizsgái, az ő neves egyetemekre való felvételük és ottani helytállásuk jelentette az első kedvező visszaigazolást.

Azóta folyamatos megerősítést kapunk Partneriskoláink tanárainak és tanulóinak, valamint rendezvényeink résztvevőinek visszajelzéseiből, a BDEG diákjainak természettudományos tárgyak iránti megnövekedett érdeklődéséből, a laborprogramok segítségével sikeresen érettségiző, az ország különböző természettudományos irányú felsőoktatási intézményébe felvételt nyert líceumi diákok egyre nagyobb számából, ami mind örömet jelent nekünk és azt bizonyítja, hogy jó utat választottunk. Mindezek alapján elmondhatjuk, hogy „A BERZSENYI DÁNIEL EVANGÉLIKUS LÍCEUM ÉS PARTNERISKOLÁI TERMÉSZETTUDOMÁNYOS OKTATÁSÁNAK FEJLESZTÉSE” (Öveges program) nevű projekt, melyben a természettudományos tantárgyak tanárain kívül a BDEG vezetése, dolgozói és Parneriskoláink aktívabb tanárai együttesen munkálkodnak, sikeresen működik a soproni LÍCEUMBAN.

Horváth Lucia
laborvezető
a projekt szakmai felelőse